wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu krainamydelek.pl
obowiązujący od 15/07/2018
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania ze
Sklepu Internetowego Kraina Świec dostępnego pod adresem https://krainaswiec.pl.
2. Właścicielem Sklepu Kraina Świec dostępnego pod adresem https://krainaswiec.pl
jest Jacek Winiarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atol Club Jacek
Winiarski z siedzibą przy ul. Dembnickiej 9, 33-112 Tarnowiec, NIP: 125-006-09-08,
Regon: 011856178, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: sklep@krainaswiec.pl, telefonicznie dzwoniąc na
numer: +48604902647 w godz. 10.00 – 17.00 w dni robocze oraz pisemnie na adres:
ul. Dembnicka 9, 33-112 Tarnowiec.
4. Właściciel Sklepu Internetowego Kraina Świec świadczy usługi wymienione w
niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
II. Definicje
1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Kraina Świec, o
którym mowa w ust. 2 powyżej;
2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:
Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy Kraina Świec dostępny pod adresem
internetowym https://krainaswiec.pl.
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy,
8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji
zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
III. Oferta sklepu
1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i
stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli
moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie
uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w
koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy
sprzedaży.
IV. Zamówienia
1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza
zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub faksem.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta na stronie sklepu lub poprzez e-mail stanowi
złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia na
stronie sklepu wymaga kliknięcia przycisku: „Zamawiam i płacę”. Do zawarcia umowy
dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
3. Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail zawierający treść zamówienia i potwierdzający
przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia faksem treść umowy sprzedaży jest
niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości
email na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy
jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument
prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy
odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki
umowy”.
5. Sprzedający dokłada należytej staranności aby termin realizacji zamówienia był jak
najkrótszy. Informacje o terminie realizacji zamieszczone w sklepie mają charakter
poglądowy i nie są wiążące. Termin realizacji zamówienia zostanie podany w mailu, o
którym mowa, odpowiednio, w ust. 3 lub 4 powyżej. Jednakże w każdym przypadku
termin realizacji zamówienia nie przekroczy 14 dni.
6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty zawarcia Umowy.
7. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia,
danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu
do zamówienia.
8. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mialem, w którym
będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy (Poczta Polska, Kurier, InPost) zajmującej się
profesjonalnym doręczaniem przesyłek.
9. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost są doręczane w
terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wysłania zamówienia (nadania przesyłki).
10. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie
do 2 dni roboczych licząc od daty wysłania zamówienia (nadania przesyłki).
11. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 9 i 10
sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną
lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub
nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na
nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
13. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie
Klienta fakturę VAT.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi
istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie
Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do prze
V. Płatności
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich
zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili
ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, warunków promocji czy innych
elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej
umowy sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko
oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.
2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
1. płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest
uiszczana w chwili odbioru przesyłki od kuriera, listonosza lub z Paczkomatu.
2. płatność przelewem na konto 31 1140 2004 0000 3602 3344 1166 (mBank),
Atol Club Jacek Winiarski, ul. Dembnicka 9, 33-112 Tarnowiec (w tytule
przelewu prosimy wpisać nr zamówienia). Termin zapłaty przelewem za
zamówienie wraz z kosztem wysyłki wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy. W
przypadku braku płatności Sprzedający będzie próbował się kontaktować z
Klientem. W przypadku braku płatności w ww. terminie Sprzedający może w
terminie 14 dni od zawarcia Umowy skorzystać z prawa do odstąpienia od
umowy.
3. płatność natychmiastowa przelewem lub kartą poprzez terminal internetowy
DotPay lub PayPal lub mTransfer.
3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu,
sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane
po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
4. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu,
sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta
bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w
terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji z nr konta od Klienta.
VI. Koszty wysyłki
1. Przesyłki krajowe:
Cennik dostawy przesyłek krajowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Przesyłki zagraniczne:
Wszystkie przesyłki zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej UPS lub
Pocztą Polską. Czas dostawy do 14 dni roboczych. Na koszt przesyłki składa się: opłata
zasadnicza oraz ubezpieczenie przesyłki. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.
Zamówienie z dostawą zagraniczną należy opłacić z góry przelewem na konto sklepu.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu odnotowania wpłaty za zamówienie.
VII. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.
827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez
podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.
827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia
usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(wzór można pobrać tutaj), w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane
dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
1. wiadomością e-mail, na adres sklep@krainaswiec.pl,
2. w formie pisemnej, na adres ul. Dembnicka 9, 33-112 Tarnowiec
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez
Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za
wyjątkiem:
1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem
sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą
zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w
ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy,
Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później
niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument
może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na
uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie
zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszy
6. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z
umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową.
Dołączenie kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT pozwoli na szybsze rozpatrzenie
reklamacji.
7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta.
9. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony
towar.
IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
1. W przypadku gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj.
zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających,
przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie
przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj
uszkodzenia jaki był widoczny.
2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę telefonicznie (+48) 604902647 lub email: sklep@krainaswiec.pl).
3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość
uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze
sprzedawcą nr tel. (+48)604902647; e-mail: sklep@krainaswiec.pl)
4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w
obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście
przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient
powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z
wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do
zgłoszenia wady towaru lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji).
Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku
opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest
proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich
starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
5. W przypadku zaginięcia przesyłki:
1. przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta
złoży reklamację do Poczty Polskiej, InPost lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawca
postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości
sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wyniku
reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
2. Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży
reklamację do Poczty Polskiej, InPost lub Firmy Kurierskiej.
6. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie
reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za
zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.
X. Dane osobowe
1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie
internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez
administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi realizację umowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane
przez administratora w następujących celach: - realizacji zamówień składanych przez
Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz
podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji
zamówień zostały wybrane przez Klienta), - ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu, -
kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu
otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz - w celach podatkowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - firmom
kurierskim, w celu realizacji umowy, - podmiotom obsługującym system płatności
elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - urzędom,
(w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez
administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w
szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu. W każdym
momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do
odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz
do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane
charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą
elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b.
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą
elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie
która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do
przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych
przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również
wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających
informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu
powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których
mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie
odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej serwisu w
zakładce: Twoje konto / zmień dane w swoim profilu:
[https://www.krainaswiec.pl/index.php?d=login]. Przekazywane przez Klientów w trakcie
rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia
odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
10. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po
zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.
11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu
działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie
jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich
starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany
przepisami RODO.
12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z
wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną
13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na
stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta.
Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i
adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych
niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do
ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)
XI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient
powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub
Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub
Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.
2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na
włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i
uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości
określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji
zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji
usługi znajdują się tutaj.
XII. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta
tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz
ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy
formularz wypełnia Konsument są to:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,
miasto, województwo, kraj),
3. Numer telefonu.
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów
należy podać:
1. Firmę,
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
województwo, kraj),
4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
5. Numer telefonu.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link
aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie
prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania a jeżeli zachodzą przypadki określone w
ust. 11.
8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli
nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się
na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za
 zgodą  obustronną jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta
oraz jego usunięciem.
11.Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jeśli:
1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z
zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób
trzecich,
3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych
danych lub związanej z nimi działalności,
4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia
dostępu do Konta Klienta,
5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co
do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w
drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy
rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej
ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci
bajkowych).
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane
przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem
Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany
do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest
możliwa po uzyskaniu jego zgody.
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że
strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu w przypadkach, o których
mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były
rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest
Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego
Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego)
rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
www.uokik.gov.pl.
3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR
stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.
4. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być
wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
6. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.12.2017 r. Zmiany regulaminu
będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą
zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje stary
regulamin (plik PDF do pobrania) aktualny w chwili złożenia zamówienia. Zarejestrowani
użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach poprzez e-mail z prawem
wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl